Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mareksuchocki.pl
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Marek Suchocki, ul. Burszki 11, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6471661951, e-mail. kontakt@mareksuchocki.pl
Administrator danych przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.

Dane osobowe, o których mowa w Polityce prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO.
Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zgodnie z art.4 ust. 2 RODO;

Zakres i cel zbieranych danych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym również automatycznie podczas korzystania z Serwisu, w celu:

 1. rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, poprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, oraz zapewniania bezpiecznego korzystania z Serwisu, dokonanie i księgowanie zakupu produktów dostępnych w sprzedaży, wypełniania zobowiązań Administratora,  – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacyjny, adres Użytkownika, adres e-mail, ustanowione przez Użytkownika hasło, adres IP Użytkownika, pliki cookies, oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie;
 2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego informacji o promocjach – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, adres Użytkownika, , adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem;
 3. w celu publikacji przez Użytkownika treści, w szczególności opinii na temat Serwisu produktu także dodawania innych treści przez Użytkownika  – w tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, numer identyfikacyjny, adres e-mail, strona www, adres IP Użytkownika, pliki cookies oraz inne dane podane przez Użytkownika w Serwisie, lub w trakcie kontaktu Serwisu z Użytkownikiem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane z uwagi na spełnienie jednego z poniższych warunków (art. 6 RODO):

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dobrowolność podania danych osobowych

Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania niezbędnych danych osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. w sytuacji obowiązku spoczywającego na Administratorze określonego w przepisach prawa. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane procesowi anonimizacji.

Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje związane z działaniami Użytkownika na stronie, w szczególności informacje o odwiedzanych przez Użytkownika podstronach Serwisu (w tym np. IP komputera, pliki „Cookies”,), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

Pliki „Cookies”

Administrator oświadcza, że Serwis wykorzystuje pliki typu „Cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

Pliki typu „Cookies” to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta ze stron internetowych serwisu. Pliki typu Cookies umożliwiają m.in.:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Użytkownika oraz innych osób korzystających z serwisu;
 3. tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;
 4. personalizacji przekazów marketingowych;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są „Cookies” sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i „Cookies” trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z serwisu internetowego na określony czas.

Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „Cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „Cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu „Cookies” na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „Cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są również „Cookies” zamieszczane przez partnerów/kontrahentów właściciela Serwisu – Marka Suchockiego, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. 

Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty przetwarzające

Podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;

Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio na rzecz Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.Podmiot przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne w tym w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i to na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.

Prawa i obowiązki osoby, której dane osobowe dotyczą

Użytkownik ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, zgodnie z art. 16-18 RODO.
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem,

W celu realizacji uprawnień, powyżej należy wysłać e-mail na adres: office@aranzacjawnetrz.com.pl

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Administrator oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: office@aranzacjawnetrz.com.pl

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.