Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z kursów on-line oferowanych przez  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EKSKLUZYWNE WNĘTRZE MAREK SUCHOCKI, Marek Suchocki, ul. Burszki 11, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6471661951, REGON: 278191786
 2. Twórcą kursów on-line dostępnych pod w adresem www.mareksuchocki.pl jest Marek Suchocki.
 3. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. Klient, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w Polityce Prywatności.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.
 5. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu sprzedaży usług przez Internet można znaleźć na stronie www.aranzacja-wnetrz.elms.pl.

Definicje

§ 2

Wskazane w dalszej części terminy mają następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: www.aranzacja-wnetrz.elms.pl.
 2. Kurs – kurs on-line udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy Web To Learn;
 3. Ebook – plik z treścią cyfrową, w formacie EPUB, dostarczany na nośniku niematerialnym, zawierający dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, przeznaczone do odczytu za pomocą urządzeń elektronicznych

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 5. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź podmiot któremu ustawa nadaje status Konsumenta;
 7. Serwis – strona internetowa www.aranzacja-wnetrz.elms.pl, zawierająca platformę e-learningową (Weeb To Learn) z możliwością wykupienia Kursu.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawce na rzecz Klienta polegająca na umożliwieniu Klientowi dostępu do platformy e-learningowej zawierającej treści cyfrowe w postaci kursu.
 9. Sprzedawca / Usługodawca – Podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu którym jest: FHU Ekskluzywne Wnętrze Marek Suchocki, ul. Burszki 11, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6471661951, adres poczty elektronicznej: office@aranzacjawnetrz.com.pl.
 10. Opłata / Cena – określona przez Sprzedawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta Kursu, okresu abonamentowego;

Zawarcie umowy

§ 3

 1. W  celu uzyskania dostępu do Usługi Klient musi dokonać rejestracji Konta Klienta w Serwisie, polegającej na
  1. wybraniu Kursu spośród dostępnych w Serwisie;
  2. wypełnieniu formularza zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia;
  3. zaakceptowaniu Regulaminu;
  4. wybraniu sposobu płatności;
  5. dokonaniu płatności za Usługę.
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Sprzedawca potwierdza wiadomością e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
 5. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym akceptuje fakt, że traci możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem wskazanego przepisu.

Ceny i płatności

§ 4

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 2. Dostęp do Usługi może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu w Serwisie, lub w Regulaminie.
 3. Jeżeli po upływie okresu  wskazanego okresu czasu Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 4. Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny okres czasowy, jeśli kurs przewiduje takie płatności.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie.
 6. Dostęp do Serwisu może zostać wykupiony w postaci biletu na jednorazowe przyszłe wydarzenie (np. szkolenie on-line w czasie rzeczywistym/live).

§ 5

 1. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

   

 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Prawa autorskie

§ 6

 1. Kurs może przybrać postać nagrań video, audio, prezentacji, dostępu do strony www, szkoleń w czasie rzeczywistym (tzw. streaming, live webinar) lub dokumentów w formacie pdf.
 2. Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
 3. Sprzedawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
 4. Sprzedawca informuje Kupującego że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 6. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

Konsultacje wnętrzarskie § 7 

 1. Klient ma możliwość wykupienia konsultacji wnętrzarskich, czyli spotkań online. Rezerwuje dogodną dla siebie godzinę, oraz dzień poprzez stronę https://mareksuchocki.pl/konsultacje-wnetrzarskie/, oraz opłaca takie porady z góry.
 2. Konsument ma prawo zrezygnować z takiej usługi do 48 godzin, przed umówionym terminem, a pieniądze zostaną wtedy zwrócone na konto konsumenta.
 3. Projektant zastrzega sobie, możliwość zmiany godziny i/lub daty spotkania w sytuacjach wyjątkowych. W takim przypadku kolejne spotkanie zostanie uzgodnione telefonicznie, lub mailowo.
 4. Czas trwania konsultacji wnętrzarskich to 30 lub 60 minut, w zależności od wykupionego pakietu. Jest to czas, w jakim projektant pozostaje do dyspozycji klienta.  Podczas tego czasu klient ma prawo do konsultacji swoich pomysłów względem remontu, projektu i innych aspektów wnętrzarskich. Klient ma prawo zakończyć konsultacje wcześniej, nie uprawnia go to jednak do zwrotu całości lub części uiszczonej ceny.
 5. W przypadku problemów technicznych z połączeniem klient jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu niezwłocznie, nie później niż przez zakończeniem czasu konsultacji: bezpośrednio projektantowi lub mailowo na adres zgloszenie@mareksuchocki.pl Spotkanie będzie wówczas przełożone, względnie kontynuowane bezpośrednio po rozwiązaniu problemu lub w nowym uzgodnionym terminie.
 6. W przypadku niezgłoszenia problemów technicznych w sposób określony w ust. 5 lub niepojawienia się klienta na umówionym terminie konsultacji, projektant będzie pozostawał do dyspozycji klienta przez wykupiony okres czasu, a po jego zakończeniu usługę uważa się za wykonaną.
 • sprzedaż ebooków &8
 1. Klient może zakupić w serwisie (u sprzedawcy) dostępne w ofercie ebooki. Zakupiony ebook przesyłany jest na adres mailowy Klienta, wskazany w zamówieniu.
 2. Nabywając ebooka Klient uzyskuje licencję na korzystanie z niego na zasadach określonych poniżej.
 3. Licencja na ebooka jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieznaczony i nieograniczony terytorialnie. Obejmuje ona następujące pola eksploatacji:

a/ przechowywanie,

b/ utrwalanie,

c/ odtwarzanie z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku Klienta, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych,

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do dalszego udostępniania ebooka, odsprzedaży, odstępowania, publikowania jego treści oraz innych form korzystania z niego, które nie są objęte licencją.
 2. Ebook przesyłany jest na adres mailowy klienta wskazany w zamówieniu, po upływie 16 dni od daty zawarcia umowy, chyba że Klient wyrazi zgodę na dostarczenie ebooka przed upływem terminu oraz potwierdzi, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta§ 9

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 2. W przypadku zakupu porady nazywanej: Konsultacje wnętrzarskie, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi. Konsument jest o tym informowany przy zakupie usługi i wyraża na to zgodę.
 3. W przypadku zakupu ebooka prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca dostarczył go przed upływem terminu na odstąpienie od umowy za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości oraz otrzymał potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia.

 4. Sprzedawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny).
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
 10. Kupujący ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Warunki świadczenia usług

§ 10

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 2. Jeżeli przeglądarka internetowa nie posiada możliwości obsługi plików audio, video, pdf. to:
  1. aktualna wersja standardowego odtwarzacza plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  2. aktualna wersja standardowej przeglądarki plików .pdf (np. AdobeReader),

§ 11

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie, komentarzy, zapytań, wiadomości, w tym wiadomości e-mail.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także działania niezgodnie z dobrymi obyczajami. W przypadkach wskazanych wyżej uiszczone opłaty za okres abonamentowy w przód, nie podlegają zwrotowi.

§ 12

 1. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu celach konserwacyjnych, naprawczych.
 3. Sprzedawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.

Reklamacje

§ 13

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczny lub prawne Kursu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@mareksuchocki.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w Serwisie;
  2. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
  3. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;
  4. określenie czy Klient zamierza dochodzić roszczenia z tego tytułu, a jeżeli tak Kupujący powinien określić swoje roszczenie.
 5. Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Ochrona Danych Osobowych

§ 14

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta są określone w Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem Polityka prywatności.

Postanowienia Końcowe

§ 15

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny, bądź przez mediację.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§ 16

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów.
 2. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Wykaz załączników

 1. Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego